opc_loader
Kom je naar de winkel in Almere, plan dan eerst je bezoek in via de button onderaan de pagina of klik hier.
Print deze pagina:

Algemene Voorwaarden SwimMere zwemsport

De algemene voorwaarden zijn te printen vanaf de website. Om een bestelling af te ronden zal akkoord op de algemene voorwaarden gegeven moeten worden.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer: de onderneming SwimMere zwemsport die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.3 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.4 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.7 Dag: kalenderdag;
1.8 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leveringsverplichting in de tijd is gespreid;
1.9 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.10 Order: de aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

SwimMere zwemsport
Marisbergstraat 15
1333 ZN Almere
telefoonnummer 036-5246625 (bereikbaar ma/vr 09.00-14.00 uur)

Whats App: 036-5246625
[email protected]; www.swimmerezwemsport.nl
 

Kvk-nummer 51151847
BTW-identificatienummer NL001598849B91
Bankrekeningnummer: ING 58.52.429
IBAN: NL91INGB0005852429
BIC: INGBNL2A

Showroom SwimMere zwemsport
Kebajastraat 23 (ingang Sarongweg)
1336  NA  Almere

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden (hierna de Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de consument op de site beschikbaar gesteld.

3.3       Het sluiten van de overeenkomst op afstand houdt in dat de consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

3.4       Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in overeenstemming schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

3.5       Waar in deze Voorwaarden gesproken wordt van producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

3.6       Ondernemer is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de consument.

3.7       Daar waar in deze Voorwaarden en op de internetsite www.swimmerezwemsport.nl sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de standaard formulieren zoals afgebeeld op de onze internetpagina’s, daaronder mede begrepen, de door consument ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1         Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële consumenten tot het doen van een aanbod. Ondernemer is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in artikel 4 en 5 is voldaan.

4.2         Alle aanbiedingen van de ondernemer zijn vrijblijvend en de ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4.3         Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij de aanbieding en de beschikbare voorraad. De geldigheidsduur staat afgedrukt bij de aanbieding in reclame-uitingen, op de internetsite of in de nieuwsbrief.

4.4         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.5       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de eventuele kosten van geselecteerde betaalmethode;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • indien van toepassing op het product melding van uitsluiting op het herroepingsrecht.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1       De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod, acceptatie van deze Voorwaarden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3       De ondernemer is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt de ondernemer dit mee binnen 5 dagen na ontvangst van de order.

5.4       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5       Bij bevestiging van de order ontvangt de consument regelgeving omtrent herroepingsrecht, ruiling, het formulier voor herroeping en ruiling en informatie omtrent de klachtenregeling.

5.6       Na verwerking van de order ontvangt de consument een digitale factuur.

5.7       De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 • het bedrijfsadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de factuur met melding locatie regelgeving en formulier herroeping en ruiling indien de consument geen mogelijkheid heeft een herroeping of ruiling digitaal aan te leveren.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1       Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

6.2       Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3       Tijdens de bedenktijd zal zwemkleding/artikelen niet in het water gebruikt worden.

6.4       De ondernemer behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product;

 • reeds is geopend, anders dan nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden;
 • gebruikt is;
 • door de schuld van de consument (anders dan die van de ondernemer of leverancier van het product) is beschadigd;
 • de labels van het product zijn verwijderd.
  6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de ondernemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de consument is te wijten of anderszins voor het risico van de consument komt, zal de ondernemer u hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. De ondernemer heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer het aankoopbedrag plus de kosten van de standaard leveringsmethode zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen rekening houdend met het in artikel 6 gestelde.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

8.1       Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden (zoals oordopjes, neusclips, snorkels);
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 9 – De prijs

9.1    De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen en kosten vanwege gekozen betaalmethode.

9.2    Het totaal aanbod is conform voorstaand lid inclusief handelings- en verzendkosten, belastingen en heffingen en kosten gekozen betaalmethode.

9.3    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

9.4    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.5    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.6    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  9.7 De consument is de prijs verschuldigd die de ondernemer in haar bevestiging conform artikel 5.2 van de Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door de ondernemer worden gecorrigeerd.

 

Artikel 10 – Conformiteit

10.1     De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

11.1     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2     De standaard leveringsmethode is afhalen in showroom ondernemer. De consument haalt de order op in de showroom: Kebajastraat 23 (ingang Sarongweg), 1336 NA  Almere.

11.3     Indien de consument heeft aangegeven dat de order verzonden moet worden, geldt als plaats van levering het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.

11.4     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

11.5     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer in overleg met de consument zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten indien geen overleg over het vervangend artikel is geweest met de consument. De kosten van vervangende artikelen zijn, indien geen overleg over het vervangend artikel is geweest met de consument, voor rekening van de ondernemer.

11.7     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De ondernemer streeft ernaar om op voorraad zijnde producten binnen 3 werkdagen af te leveren. De consument is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres. Vermissing van producten als gevolg van verkeerde adresgegevens ligt bij de consument. Ondernemer zal wel meewerken om producten te traceren.

11.8     De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door PostNL post, danwel enige andere door de ondernemer ingeschakelde vervoerder.

11.9     De door de ondernemer opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.10   De door de ondernemer opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de betaling van de consument is bijgeschreven op het opgegeven bankrekening van de ondernemer of melding is ontvangen dat betaling via iDEAL of PayPal heeft plaatsgevonden. Producten betaald via Afterpay

11.11   De levertijd van niet op voorraad zijnde producten zal gecommuniceerd worden met de consument.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1     De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.

12.2     Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

12.3     Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.

12.4     In de Voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

12.5     Bij bestellingen via de internetsite kan direct op de volgende manieren worden betaald:

 • overschrijving;
 • via iDEAL;
 • onder rembours (kosten voor consument);
 • via Riverty (voorheen Afterpay) (zie artikel 19 Riverty);
 • PayPal (consumenten buiten Nederland).

12.6     Betaling via PIN is mogelijk bij het afhalen van het product in de showroom.

 

Artikel 13 – Garantie en aansprakelijkheid

13.1     Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

13.2     Voor door de ondernemer geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. De ondernemer vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

13.3     De ondernemer is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de ondernemer. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

13.4     Indien de onderneming, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

13.5     Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van de ondernemer of de fabrikant zijn verricht;
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of ondeskundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  13.6 De consument is gehouden de ondernemer te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen de ondernemer mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

13.7 Het is mogelijk dat de ondernemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1     In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

14.2     Onder overmacht wordt verstaan elke van de ondernemers wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van ondernemers verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 15 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

15.1     De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite berusten bij de ondernemer, de leveranciers of andere rechthebbenden.  

15.2     Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

15.3     Het is de consument verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Artikel 16 – Disclaimer

16.1       De ondernemer spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft de ondernemer naar een goede toegankelijkheid van deze site en van de door zijn langs elektronische weg aangeboden diensten. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel of volledig zijn, dan aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen hiervan.

16.2       Ook kan de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. De ondernemer garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

16.3       De ondernemer sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. De ondernemer onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. De ondernemer geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan de ondernemer garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

16.4       Tevens aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

17.1     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

17.2     De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

17.3     Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.4     Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van de ondernemer of overeenkomsten gesloten met de ondernemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 18 – Persoonsgegevens

18.1     De ondernemer zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. De internetsite bevat hiertoe een uitgebreid beleid.

De ondernemer neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 19 – Riverty (voorheen AfterPay)

19.1     Riverty voert voor SwimMere zwemsport het volledige achteraf betaalproces uit. dit betekent dat u een digitale acceptgiro van Riverty via e-mail ontvangt om het gekochte product(en) te betalen. U kunt bij SwimMere zwemsport betalen met een digitale acceptgiro tussen de € 10 en € 300.

Ter goedkeuring van uw verzoek om te betalen met acceptgiro voert Riverty een gegevenscontrole uit. Riverty hanteert een strikt privacy beleid zoals omschreven in haar privacy statement (zie informatiepagina's). Mocht u onverhoopt uw verzoek tot betaling met acceptgiro niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

SwimMere zwemsport berekent maximaal € 1,50 exclusief BTW door aan de klant.

 

 

 

Privacy Statement SwimMere

Privacy Statement van SwimMere is onderdeel van de algemene voorwaarden. U kunt hier de statement inzien en printen

 

 

 

Vragen op opmerkingen kunt u doorgeven via de contactpagina op de website van www.swimmerezwemsport.nl, telefonisch 036-5246625 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur), of via Whats App 036-5246625